Företaget

Almhem Consulting är ett värderingsstyrt företag som tror på människan som en fri, skapande, ansvarstagande, nyfiken och social varelse. Vi tror att människan är utvecklingsdriven i sin natur och vill därför ständigt ta till sig nytt lärande och förbättra sin verksamhet.

Människan är organisationens viktigaste resurs eftersom det är hon som svarar för den dagliga driften, utvecklar verksamheten, skapar innovationerna och framför allt gör det omöjliga möjligt. Därför agerar vi alltid med människan som utgångspunkt i våra utvecklingsinsatser.

När individer samarbetar i grupp skapas dynamik, synergieffekter med stor verkningsgrad, som ofta ligger latent och är dåligt utnyttjad. Vi frigör energin så att organisationen kan utveckla sin egen förmåga till problemlösning och stordåd.

Almhem Consulting består av ett fast ledningsteam samt ett stort internationellt nätverk av konsulter med stor erfarenhet inom alla affärskritiska områden. Detta ger oss möjlighet att skräddarsy det arbetslag som behövs för varje specifikt uppdrag.

Vår affärsidé

Genom utbildning och konsultstöd skapar vi förutsättningar för organisationer att själva utvecklas och lära av sina erfarenheter. Den lärande organisationen är basen för all verkligt lyckosam affärsutveckling.

Almhem Consulting erbjuder kunder och partners spetskompetens inom samtliga affärskritiska processer i ett växande företag. Vi bygger långsiktiga kundrelationer och vi ser en bestående kundnytta såväl som mätbara utvecklingsresultat som självklarheter.

Vilka är vi

Gråa hår och ungdomlig spänst, kvinnor och män, olika kulturer och nationaliteter. Vår strävan är mångfald. Detta av samma skäl som ovan, nämligen att dra nytta av synergierna mellan människor med olika bakgrund. Gemensamt är dock att alla våra konsulter har gedigen erfarenhet för att ha självupplevda situationer att relatera till i stödet till våra klienter.

Våra kunder

Vi hjälper verksamheter i alla storlekar att utvecklas och nå de produktionsmål de satt upp. Vi jobbar med allt ifrån det lilla bolaget med upp till 50 anställda till stora internationella koncerner med flera tusen medarbetare världen över, såväl privata som offentliga verksamheter, inom alla typer av branscher.

Det är viktigt för oss att vara diskreta gentemot våra kunder, så vill du veta mer i detalj om vilka organisationer och företag vi har varit med och utvecklat, är det lättast att kontakta oss direkt för referensmaterial.

Vår historia

Almhem Consulting grundades 1997 av Lars Almhem och inriktades initialt på ledar- och kvalitetsutbildning för att så småningom breddas till utveckling av hela företag och organisationer där alla delar och medarbetare ingår i förändringsarbetet.

Långsiktighet

Ett omfattande förbättringsprogram tar tid att genomföra. De första resultaten syns tidigt, medan vi fortfarande arbetar tillsammans, men den stora vinsten är att förbättringarna fortsätter ge resultat långt efter programmets slut då egna organisationen har tagit vid.

I samverkan med klienten bedöms utvecklingen kontinuerligt. Korrigeringar och åtgärder beslutas i samråd; vad ska göras och av vem.

Genom långsiktigt fokus hos oss såväl som hos uppdragsgivaren, skapas en trygghet och trovärdighet så att även den mest pessimistiske medarbetaren till slut anammar den nya kulturen.

Människan i fokus

Människan är organisationens viktigaste resurs eftersom det är hon som svarar för den dagliga driften, utvecklar verksamheten, skapar innovationerna och framför allt gör det omöjliga möjligt. Därför agerar vi alltid med människan som utgångspunkt i våra utvecklingsinsatser.

När individer samarbetar i grupp skapas dynamik, synergieffekter med stor verkningsgrad, som ofta ligger latent och är dåligt utnyttjad. Vi frigör energin så att organisationen kan utveckla sin egen förmåga till problemlösning och stordåd.

Förtroende och ansvar

I en allt för regelstyrd verksamhet hämmas kreativitet, den egna tanken och handlingskraft. När någon annan redan gett alla svar, slutar individen att tänka, reagera och agera och inte heller finns det någon grogrund för dynamik individer emellan. Individuella prestationer belönas med hindrande internkonkurrens som följd.

Däremot, i en värderingsstyrd verksamhet där samverkan är en av hörnstenarna, kommer den ofta outnyttjade kapaciteten hos individen och synergin inom gruppen fram. Det medför effektivitet, innovation och glädje i vardagen.

Grundförutsättningarna för en värderingsstyrd verksamhet är att alla har förtroende för varandra och att alla tar sitt ansvar. Förtroende innebär att var och en litar på sin kollega, medarbetare och chef till att alltid göra sitt bästa i alla situationer. Ansvar innebär att göra sitt bästa, utveckla sig själv och stötta sina kollegor med feedback och support, både på individ- och gruppnivå.